Jak PiS łupi Polaków… Według informacji z Biura Analiz Sejmowych w Polsce funkcjonują 94 podatki

Według informacji z Biura Analiz Sejmowych w Polsce funkcjonują 94 podatki.

1. Zryczałtowany podatek od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

3. Podatek od przychodów z budynków

4. Podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzący ze źródeł nieujawnionych

5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

6. Podatek tonażowy

7. Podatek od towarów i usług (VAT)

8. Podatek akcyzowy

9. Podatek od gier

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych

11. Podatek od spadków i darowizn

12. Podatek rolny

13. Podatek leśny

14. Podatek od nieruchomości

15. Podatek od środków transportowych

16. Podatek od niektórych instytucji finansowych

17. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

18. Podatek od sprzedaży detalicznej

19. Podatek od produkcji okrętowej

20. Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych

21. Opłata targowa

22. Opłata miejscowa

23. Opłata uzdrowiskowa

24. Opłata od posiadania psów

25. Opłata reklamowa

26. Opłata skarbowa

27. Opłata planistyczna

28. Opłata adiacencka

29. Opłata abonamentowa

30. Opłata za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

31. Opłata za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych

32. Opłata za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych

33. Opłata za przeprawy promowe na drogach publicznych

34. Opłata ewidencyjna

35. Opłata za udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

36. Opłata ewidencyjna z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

37. Opłata ewidencyjna, o której mowa w ustawie o kierujących pojazdami

38. Opłata ewidencyjna za wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

39. Opłata ewidencyjna za wydanie zaświadczenia dot. międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

40. Opłata za wstęp do Parku Narodowego

41. Opłata za wstęp na obszar Rezerwatu Przyrody

42. Opłata za usunięcie drzew lub krzewów

43. Opłata rejestracyjna

44. Opłata za korzystanie ze środowiska

45. Opłaty za wyszukiwanie informacji, przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii dokumentów lub danych, przesyłanie kopii dokumentów lub danych

46. Opłaty związane z uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

47. Opłata produktowa oraz dodatkowa opłata produktowa

48. Opłata produktowa oraz dodatkowa opłata produktowa pobierana na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie

49. Opłata produktowa oraz dodatkowa opłata produktowa pobierana na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach

50. Opłata depozytowa

51. Opłata za brak sieci zbierania pojazdów oraz opłata dodatkowa

52. Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

53. Opłata produktowa i dodatkowa opłata produktowa

54. Opłata recyklingowa i dodatkowa opłata recyklingowa

55. Opłata rejestrowa i opłata roczna pobierana na podstawie ustawy o odpadach

56. Należność i opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej oraz jednorazowe odszkodowanie za dokonanie przedwczesnego wyrębu drzewostanu

57. Opłata za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych

58. Opłaty za usługi wodne oraz inne należności pobierane na podstawie ustawy o prawie wodnym

59. Opłata za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin

60. Opłata eksploatacyjna

61. Opłata za podziemne magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów i dwutlenku węgla

62. Opłata dodatkowa w ustawie o prawie geologicznym

63. Opłaty i wpłaty lotnicze

64. Opłaty za czynności organów i urzędów administracji probierczej

65. Opłaty pobierane przez organy administracji miar

66. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

67. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

68. Składki na Fundusz Pracy

69. Składki na ubezpieczenie społeczne rolników

70. Składki na ubezpieczenie społeczne w Powszechnym Systemie Ubezpieczeń

71. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

72. Składka na Fundusz Solidarnościowy

73. Składka specjalna na Fundusz Rezerwowy

74. Danina Solidarnościowa

75. Wpłata z zysku od jednoosobowych spółek skarbu państwa

76. Dopłaty w grach objętych monopolem państwa

77. Opłata paliwowa

78. Opłata emisyjna

79. Opłata od środków spożywczych oraz dodatkowa opłata od środków spożywczych

80. Potrącenie wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych

81. Wpłata na Fundusz Promocji Mleka

82. Wpłata na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego

83. Wpłata na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego

84. Wpłata na Fundusz Promocji Mięsa Końskiego

85. Wpłata na Fundusz Promocji Mięsa Owczego

86. Wpłata na Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego

87. Wpłata na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

88. Wpłata na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw

89. Wpłata na Fundusz Promocji Ryb

90. Wpłata na Fundusz Promocji Roślin Oleistych

91. Wpłata na Fundusz Ochrony Rolnictwa

92. Opłata, o której mowa w art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

93. Opłata od urządzeń odtwarzających i czystych nośników

94. Opłata reprograficzna

PODATEK VAT, czyli podatek od wartości dodanej płaci tylko konsument, nabywca towaru i usług, czyli każdy Polak. Przedsiębiorcy pobierają i przekazują podatek do urzędu skarbowego. Konsument, który kupuje ich produkty, nie ma możliwości żeby sobie ten podatek w jakikolwiek sposób odliczyć. Dlatego to on i tylko on ten podatek płaci.

TYMCZASEM

Budżet przestał odzwierciedlać stan finansów państwa, ale większości sejmowej to nie przeszkadza. Sejm głosami koalicji rządzącej udzielił rządowi absolutorium za wykonanie budżetu w zeszłym roku.

Zeszłoroczny deficyt budżetu, wykazany przez rząd, to 12,6 mld zł. Tymczasem NIK policzyła, że tak naprawdę był aż o 101 mld zł wyższy. Te dane pokrywają się z wyliczeniami Instytutu Finansów Publicznych ifp.org.pl

Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, przekonywał w Sejmie, że budżet państwa przestaje pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa, bo gospodarka finansowa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem i z pominięciem właściwych dla niego rygorów. Rząd, wydając pieniądze za pośrednictwem funduszy w Banku Gospodarstwa Krajowego i stosując inne sztuczki finansowe, jest w stanie wykazać w budżecie dowolny wynik. Służy to ukrywaniu faktycznego deficytu finansów państwa.

W normalnym kraju rząd musiałby podać się po takiej ocenie do dymisji, ale w Polsce uzyskuje bez problemu absolutorium budżetowe od posłów własnej partii. Czy Polska to normalny kraj?

Autor: Małgorzata Chodkowska

źródło: Facebook Konfederacja / internet

Dodaj komentarz